“เอเชียซอฟท์ฯ มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19
ส่งผลให้รายได้ลดลง จำนวน 400 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท”

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดนครพนม

จังหวัดน่าน

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสตูล

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดยโสธร