ABOUT

Board Of Directors

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

ประธานกรรมการ

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ