ABOUT

Management Team

Management Team

Management Team

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Management Team

Mr. Ung Chek Wai, Gerry

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

Management Team

Mr. Quach Dong Quang

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

Management Team

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

กรรมการผู้จัดการ