เอเชียซอฟท์แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง            แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน           กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1       มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2       รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3       มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4       มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5       มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99993
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

(2) พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6       มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายตำแหน่ง ดังนี้

     (1)  กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย

ประธานกรรมการ                       33,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ                                 22,000 บาทต่อเดือน

     (2)  กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ           44,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ                     33,000 บาทต่อครั้ง

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 7            มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,612,500 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8            ไม่มี

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)              (นายตัน เตียว ลิม)

         กรรมการ                                         กรรมการ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษไทย คลิกที่นี่

English  Click Here