ผู้ถือหุ้น Asiasoft ไฟเขียว อนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ASPHERE INNOVATIONS” พร้อมจ่ายปันผลปี 2565 ที่ 0.53 บาท 


บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” อันมีความหมายมาจาก Asiasoft (AS) ผนวกกับ Sphere ที่หมายถึง ทรงกลมหรือโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้น ASPHERE จึงมีนัยสื่อถึง บริษัทมีความพร้อมในการก้าวออกจากภูมิภาคเอเชียและขยายขอบเขตธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Digital Technology ปัจจุบันบริษัทฯ มี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์, กลุ่มธุรกิจ Blockchain & Innovation Technologies, กลุ่มธุรกิจ Marketing Technologies และกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน  โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “AS” เช่นเดิม ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้

นอกเหนือจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิปี 2565 ร้อยละ 78) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น ในเดือนกันยายน 2565 และอนุมัติเพิ่มเติม 0.23 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

###