เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา


 
          11 มีนาคม 2558 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ"  จำนวน 500,000 บาทมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี คุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิ
          มูลนิธิชัยพัฒนา เน้นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมหลักจะมีด้านการพัฒนาการเกษตรด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาสังคมและด้านพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ระยะแรกเน้นการช่วยเหลือในด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต