เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
19 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ”มอบให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากนั้นมูลนิธิได้ทำการศึกษาเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบ รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่ผาสุกแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระยะยาว ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแด่น้องผู้หิวโหย โครงการแรงงานเด็ก โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา