Gamers Love Dad ปี 7 “ทำให้พ่อ”

สู่ปีที่ 7 กับโครงการ Gamers love dad โครงการดีๆที่ให้เพื่อนๆ เหล่าเกมเมอร์ ได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อพ่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เอเชียซอฟท์ฯ จัดขึ้น เช่น กิจกรรมภายในเกมที่ให้เพื่อนๆได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ หรือ การร่วมแรงรวมใจซื้อไอเทม Love Dad เพื่อให้เอเชียซอฟท์ฯ เป็นตัวแทนเพื่อนในการนำเงินไปร่วมสมทบทุน โครงการในพระบรมชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความรักต่อพ่อหลวง โดยยอดรวม 6 ปี ที่ผ่านมี มียอดสมทบทุนสูงถึง 40,503,786 บาท ถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆ เกมเมอร์จะมาร่วมกัน “ทำดีเพื่อพ่อ” โห้โลกจารึกว่าเราเป็นกลุ่มเกมเมอร์ที่รักพ่อที่สุดในโลก กับโครงการ Gamers love dad ปี 7 โดยร่วมกัน ซื้อไอเทม Love Dad ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิในพระบรมชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือเด็กๆ โดยยอดบริจาคจากโครงการ Gamers love dad ปี 7 รวม 9.7 ล้านบาท

ขอขอบคุณพลังน้ำใจจากเกมเมอร์ทุกคนที่ร่วมใจแสดงพลังรักพ่อ และช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมจากเกมในเครือทั้งหมด 27 เกม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี 7 “ทำดีเพื่อพ่อ” สานฝันสร้างอนาคตเพื่อน้อง หลังสรุปยอดการบริจาคซื้อ ไอเทมเกมดังในเครือทั้งหมดรวม 9.7 ล้านบาท เงินส่วนนี้จะไปช่วยเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา ให้กับเยาวชน และพัฒนาสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ ซึ่งเอเชียซอฟท์เองตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษากับเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นตัวแทนนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา “ตามรอยพ่อ ตามรอยปณิธานสร้างคน”