CAREER

สวัสดิการและความสนุก

เราตระหนักดีว่า ทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของบริษัทคือ “พนักงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ
เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของเราให้ดีที่สุด เสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการทำงานและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้

ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินเดือน และค่าตอบแทน

 • เงินเดือนที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ
 • การจ่ายโบนัส พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
 • เบี้ยขยัน
 • ผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่ง เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมัน,  Incentive
 • ค่าล่วงเวลา , ค่าทำงานในวันหยุด
 • ค่ากะ
 • ปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
 • ปรับเงินเดือนตามการปรับตำแหน่ง
 • เบี้ยเลี้ยง : ในประเทศ / ต่างประเทศ

เงินช่วยเหลือพนักงาน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยามฉุกเฉิน บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน ใน กรณีต่างๆ อาทิ เช่น

 • เงินกู้ยืมพิเศษไม่มีดอกเบี้ย
 • เงินช่วยเหลือพนักงานสมรส
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม

กองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการประกันสุขภาพที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กองทุนเงินทดแทน

นอกเหนือจากการจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากการประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการทำงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการประกันสุขภาพที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สุขภาพ

การรักษาพยาบาล

บริษัทฯ จัดให้มีการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทันตกรรมและการรักษาแบบผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าห้องตามแผนประกันของแต่ละตำแหน่ง

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เพื่อมอบความมั่นใจให้กับพนักงาน และ ครอบครัวพนักงานจะได้รับความคุ้มครอง ด้วยการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

การดูแลสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อประเมินสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง โดยออกแบบรายการตรวจสุขภาพที่คำนึงถึงอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานรายบุคคล

มุมสนุกสนาน

ไอเดียดีๆ มักเกิดเวลาผ่อนคลาย ” เราจึงจัดสรรพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า Space Bar สำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายเมื่อว่างเว้นจากภารกิจ โดยมีทั้งโซนสุขภาพ ประกอบด้วยห้องฟิตเนส ห้องปิงปอง สำหรับออกกำลังสร้างความแข็งแรง และโซนสนุกสนาน ประกอบด้วยห้องคาราโอเกะ มุมดูหนัง มุมเกม นอกจากนั้นยังมีโซนเพิ่มอาหารสมอง เพียบพร้อมนิตยสาร และหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศ แนวสาระและบันเทิงและยังมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าไว้บริการเพื่อบรรเทาความอ่อนล้าจากการทำงาน หรือ ออกกำลังกายอีกด้วย

พัฒนาศักยภาพ

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาพนักงาน และเติมเต็มศักยภาพของพนักงานให้โดดเด่น สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

กิจกรรมกีฬา

สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งคุณภาพของงาน และความสุขในการทำงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การจัดงานวิ่งฟันรัน (Fun Run) การจัดห้องฟิตเนส ห้องปิงปองในสำนักงาน การจัดตั้งชมรมแบตมินตัน เป็นต้น

กิจกรรมปีใหม่

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อให้พนักงานได้สนุกกับเทศกาลและได้สนุกกับกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรู้สึก และมิตรภาพระหว่างทีมงาน

กิจกรรมในเทศกาลพิเศษ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายในตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศึกษางาน

ดูงานหรือทำงานต่างประเทศ

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล Asiasoft เปิดโอกาสพนักงานได้เดินทางไปดูงาน หรือทำงานในประเทศซึ่งเป็นบริษัทลูก
หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เกาหลี จีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น