CAREER

สวัสดิการและความสนุก

เราตระหนักดีว่า ทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของบริษัทคือ “พนักงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ
เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของเราให้ดีที่สุด เสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการทำงานและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้

ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินเดือน และค่าตอบแทน

 • เงินเดือนที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ
 • การจ่ายโบนัส พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
 • เบี้ยขยัน
 • ผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่ง เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมัน,  Incentive
 • ค่าล่วงเวลา , ค่าทำงานในวันหยุด
 • ค่ากะ
 • ปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
 • ปรับเงินเดือนตามการปรับตำแหน่ง
 • เบี้ยเลี้ยง : ในประเทศ / ต่างประเทศ

เงินช่วยเหลือพนักงาน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยามฉุกเฉิน บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน ใน กรณีต่างๆ อาทิ เช่น

 • เงินกู้ยืมพิเศษไม่มีดอกเบี้ย
 • เงินช่วยเหลือพนักงานสมรส
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม

กองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการประกันสุขภาพที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กองทุนเงินทดแทน

นอกเหนือจากการจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากการประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการทำงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการประกันสุขภาพที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สุขภาพ

การรักษาพยาบาล

บริษัทฯ จัดให้มีการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทันตกรรมและการรักษาแบบผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าห้องตามแผนประกันของแต่ละตำแหน่ง

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เพื่อมอบความมั่นใจให้กับพนักงาน และ ครอบครัวพนักงานจะได้รับความคุ้มครอง ด้วยการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

การดูแลสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อประเมินสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง โดยออกแบบรายการตรวจสุขภาพที่คำนึงถึงอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานรายบุคคล

มุมสนุกสนาน

ไอเดียดี ๆ มักเกิดเวลาผ่อนคลาย” เราจึงจัดสรรพื้นที่ให้สำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายเมื่อว่างเว้นจากภารกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน ไม่ว่าจะโซนเกม PlayStation, มุมเล่น Pool รวมถึงจัดเตรียม Board Games นอกจากนั้นยังมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าไว้บริการเพื่อบรรเทาความอ่อนล้าจากการทำงาน รวมถึงห้องพักผ่อนสำหรับใครที่รู้สึกอ่อนล้าให้สามารถพักสายตาได้ระหว่างเบรคอีกด้วย

พัฒนาศักยภาพ

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาพนักงาน และเติมเต็มศักยภาพของพนักงานให้โดดเด่น สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

กิจกรรมกีฬา

สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งคุณภาพของงาน และความสุขในการทำงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การจัดงานวิ่งฟันรัน (Fun Run) การจัดห้องฟิตเนส ห้องปิงปองในสำนักงาน การจัดตั้งชมรมแบตมินตัน เป็นต้น

กิจกรรมปีใหม่

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อให้พนักงานได้สนุกกับเทศกาลและได้สนุกกับกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรู้สึก และมิตรภาพระหว่างทีมงาน

กิจกรรมในเทศกาลพิเศษ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายในตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศึกษางาน

ดูงานหรือทำงานต่างประเทศ

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล Asiasoft เปิดโอกาสพนักงานได้เดินทางไปดูงาน หรือทำงานในประเทศซึ่งเป็นบริษัทลูก
หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เกาหลี จีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น