Browsing Category

IR News

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)…

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS W-1) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น…

เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 1

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS-W1) ครั้งที่ 1

เอเชียซอฟท์ ไตรมาส 3 เติบโต 15.5% จากไตรมาสที่ผ่านมา พลิกขาดทุนเป็นกำไร คาดไตรมาส 4 เติบโตเพิ่ม

14 พฤศจิกายน 2560 : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไตรมาส 3 นี้ บริษัทฯ มีรายได้เติบโต 15.5% จากไตรมาส 2 โดยรายได้เพิ่มจาก 174.4 ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว เป็น 201.4…

เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการครึ่งปีแรก ดีขึ้นกว่าปีก่อน เกมใหม่จ่อเปิดตัวเพียบ…

15 สิงหาคม 2560 : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลประกอบการในครึ่งปีแรกว่า บริษัทมีรายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา โดยรายได้ทั้งหมด…

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับ Warrant Asiasoft เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ได้มีคำสั่งรับ Warrant Asiasoft เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสามารถซื้อขายได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เอเชียซอฟท์ ส่งสัญญาณดี พลิกกลับมามีกำไรใน ไตรมาสแรก ปี 2560

15 พฤษภาคม 2560  : นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2560  มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 253.9 ล้านบาท…

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้นำส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

25 เมษายน 2560  บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอเชียซอฟท์ แจ้งผลประกอบการปี59…

28 กุมภาพันธ์ 2560  : นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 4  ของปี 2559