Browsing Category

IR News

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้นำส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

25 เมษายน 2560  บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอเชียซอฟท์ แจ้งผลประกอบการปี59…

28 กุมภาพันธ์ 2560  : นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 4  ของปี 2559

เอเชียซอฟท์แจ้งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.30 น. ณ ห้องสเปซ บำร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทำวเวอร์

เอเชียซอฟท์ เผยผลประกอบการมีแนวโน้มดึขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เตรียมลุยตลาด

14 พฤศจิกายน 2559  : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส3ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เอเชียซอฟท์แจ้งผลมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

เอเชียซอฟท์ เดินหน้าปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่ พร้อมประกาศเพิ่มทุน สร้างความแข็งแกร่ง…

10 ตุลาคม 2559  : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารงาน ทั้งการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และเตรียมการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 102,469,254 บาท…

เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559   ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ สเปซ บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร