CSR

โครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ

ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียซอฟท์ เปิดโอกาสในการเป็น Knowledge Center ให้เยาวชน, สถานศึกษา, ส่วนราชการ เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกมออนไลน์ และ การทำงานด้านเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะอาจารย์ และนักศึกษา  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554

คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี